Olika finansieringslösningar för företag

Avkalle

Olika finansieringslösningar för företag

När ett företag behöver kapital fokuserar man ofta på att finna en lösning som innebär att företaget ansöker om och beviljas ett företagslån. Detta är i många situationer ett ypperlig alternativ, men det är inte alltid den bästa lösningen för ett företag som behöver tillgång till kapital. Det finns situationer när andra konstruktioner kan vara ett bättre alternativ än det traditionella företagslånet. Som ett par exempel på några alternativa lösningar kan nämnas:

  • Checkkredit.
  • Factoring.
  • Leasing.

Samtliga dessa lösningar, tillsammans med ytterligare finansieringslösningar, finner du hos Fakturino https://www.fakturino.se och i det följande kan du läsa mer om vart och ett av de tre alternativen ovan och vad de innebär för dig och ditt företag.

Checkkredit

En checkkredit innebär att en bank eller något annat kreditföretag anger ett visst kreditbelopp som ditt företag kan använda sig av när behov uppstår. Behöver företaget inte använda sig av krediten betalar man som regel inte heller något. Kostnaderna uppstår först när företaget använder sig av krediten och då betalar man en ränta på endast det belopp av krediten som har använts. Har till exempel ett företag en checkkredit på 500 000 kronor och företaget använder sig av 100 000 kronor utgår det ränta endast på 100 000 kronor.

Ditt företag avgör självt när det kreditbelopp som använts ska betalas tillbaka. Detta är en skillnad jämfört med de traditionella banklånen där man måste betala tillbaka beloppet enligt en viss överenskommen återbetalningsplan. När man använder sig av en checkkredit kan man betala tillbaka beloppet efterhand som det passar verksamheten och när det finns ett ekonomiskt utrymme.

Factoring

Factoring innebär att man säljer företagets egna fakturor till ett factoringföretag och får omgående betalt för fakturorna. Detta är ett snabbt sätt att förbättra företagets likviditet. Har företaget en betalningstid om 30 dagar på sina fakturor vinner man enkelt förklarat en månad på att använda sig av factoring. I stället för att vänta i 30 dagar på att få betalt från kunderna, får företaget betalt direkt från factoringföretaget som fakturorna sålts till. Kostnaden för denna typ av finansiering är oftast att factoringföretaget tar betalt i procent beräknat på fakturabeloppet.

Leasing

Leasing är något som framförallt används när ett företag behöver viss utrustning, som till exempel bilar eller maskiner. Enkelt förklarat köper leasingföretaget den utrustning eller de bilar som ditt företag behöver och hyr därefter ut dessa till företaget för en viss månatlig leasingavgift. Detta sker under en överenskommen avtalstid vilken oftast uppgår till flera år. När denna avtalstid löper ut kan företaget ofta välja mellan att köpa utrustningen till ett betydligt lägre pris eller teckna sig för en ny leasingperiod.

Om författaren

kalle administrator